Prisforespørsel

Send forespørsel
Leiedetaljer
Bilgruppe
Hentetidspunkt
Leveringstidspunkt
Anslått kjørelengde * km. – Avstandstabell
Personalia
Navn *
Adresse *
Postnr/sted *
Fødselsår *
Telefon/mobil *
Faks
E-postadresse *
Annet
Betalingsmåte * (Visa eller Mastercard)
Bekreftelse på *
Kommentar

Felt med stjerne (*) må fylles ut

Valgt bilgruppe
VW Crafter (10,5 m³)

Gruppe Q – Stor varebil – VW Crafter

Pr. daginkl. 200km.kr. 1490,-
Weekendinkl. 750km.kr. 3950,-
Pr. ekstra km.kr. 1,90,-

VW Crafter (10,5 m³) – 3 seter, 3 dører, AC, Manuell girkasse

Viktig informasjon

Bestilling må sendes minst tre timer i forveien, og bekreftelse vil alltid bli gitt, men skulle vi være utilgjengelige eller ute av kontoret for lengre tid, så vil ikke bestillingen bli bekreftet før vi er tilbake. Det samme gjelder bestillinger utenfor kontortid (07.00 – 16.00), de vil bli bekreftet neste arbeidsdag.

Bombrikke:
Alle leiebilene er utstyrt med bombrikke.
Ved fakturering av bompasseringer blir det lagt til et adm.gebyr på kr 59,-

Egenandeler:
Ved glasskade: kr 3.000,-
Ved skade i Norge og sjåfør over 23 år: kr. 7.500,-
Ved skade i Norge og sjåfør under 23 år: kr. 10.000,-
Ved skade i utlandet: kr. 10.000,-
Egenandel på klasse M og Q (Caravelle og Crafter) er på kr. 10.000,-

Leien må betales med Visa eller Mastercard

Minste alder ved leie er 21 år, og fører må ha hatt førerkort i min. 2 år.

Ved bestilling må du godta våre leiebetingelser.

Innenlands

FraTilAvstand
Kristiansand0 kmSett inn

Utenlands

FraTilAvstand
Kristiansand0 kmSett inn

Leiebetingelser

 1. Leier bekrefter å ha lest og forstått betingelser nevnt i denne kontrakt.
 2. For enhver skade som i leietiden forårsakes av bilen eller bruken av denne og som påføres bilen, tredjemann eller tredjemanns eiendom, er leieren ansvarlig, dersom skaden skyldes skjødesløshet og uaktsomhet eller overtredelse av bestemmelser i denne kontrakt.
 3. For enhver annen skade er leieren ansvarlig uten hensyn til skyld, dog begrenset oppad til selvrisikoandelen kr. 7.500,- (10.000,- for dem under 23 år og ved all kjøring i utlandet). Dette ansvar faller bort hvis skaden og ansvarsgodtgjørelse betales av tredjemann. I den utstrekning tredjemann dekker slik skade og godtgjørelse overfor utleieren, vil utleieren refundere leieren tilsvarende.
 4. Fører/leier av bilen må tilfredsstille de anførte aldersgrenser i utleiers prisliste og må ha hatt førerkort i minst 2 år.
 5. Ethvert uhell som kan tenkes å medføre ansvar utover kr. 3000,- må straks meldes til utleier . Hvis dette forsømmes, kan leieren bli gjort ansvarlig for all forårsaket skade.
 6. Leier plikter å levere bilen tilbake til utleier på det tidspunkt som er anført i utleiekontrakten, med mindre han har innhentet tilatelse til å forlenge leietiden. Slik forlengelse er kun gyldig når det på utleiers kontraktskopi er anført den avtalte forlengelse med fornyet innleveringsdato og kvittert av utleier.
 7. Enhver påbegynt time utover hvert hele døgn vil bli belastet med ¼ av leiedøgnets pris inntil hel døgnleie er nådd.
 8. Utleier er ikke forpliktet til å stille erstatningsbil til disposisjon dersom leiebilen av en eller annen grunn ikke blir kjørbar i leietiden.
 9. Leier/fører må:
  • Ikke overtre vegtrafikklovens §§ 21, 22 eller 23, som bl.a. forbyr å føre bil når man er i slik tilstand at man ikke kan ansees skikket til å kjøre på en trygg måte, enten dette er årsak i at man er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at man er syk, svekket, sliten eller trett. Loven anser føreren påvirket av alkohol dersom han har større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til en så stor alkohol konsentrasjon.
  • Kjøre forsvarlig.
  • Ikke benytte bilen til øvelseskjøring.
  • Ikke ta bilen til utlandet uten utleierens skriftlige tillatelse.
  • Ikke overlate bilen til andre enn den som på forhånd er godkjent av utleier.
  • Ikke benytte bilen i billøp, fartsprøver, konkurranser eller annen form for testkjøring.
  • Ikke befordre flere personer enn bilen er registret for.
  • Ikke benytte bilen til tauing eller skyving.
  • Ikke forlate bilen ulåst.
 10. Dersom noen av disse bestemmelsene overtres, blir leieren ansvarlig for ethvert økonomisk tap som følger derav, uten hensyn til om vanlig kaskoforsikring ville ha dekket tapet helt eller delvis.
 11. Leveres bilen tilbake med brutt speedometerplombe, er leier forpliktet til å betale for antatt kjøredistanse, minimum 300 km per. dag.
 12. Leier plikter å sørge for at bilen er smurt og får skiftet olje i henhold til utleierens instrukser, og at frostskader ikke oppstår.
 13. Ved brann, innbrudd eller forsøk på tyveri av bilen, må den ikke flyttes før leieren har kontaktet utleier og/eller politi. Flyttes bilen før politiet har vært til stede, kan utleiers mulighet til erstatning bortfalle, og leieren vil bli gjort ansvarlig for all skade som derved påføres utleieren.
 14. Leier er ansvarlig for alle parkerings- og traffikforseelser. Ubetalte bøter, bomavgifter etc. Medfører et fakturagebyr på kr. 200,- inkl. Mva.
 15. Utleier betaler reparasjoner som skyldes normal slitasje eller uforutsette maskinbrudd i leietiden. Reparasjoner som overstiger kr. 600,- må ikke igangsettes uten utleierns tillatelse.
 16. Eventuelt bytte av bil som følge av maskinbrudd eller andre skader skjer på leiers bekostning. Utleier er ikke ansvarlig for tap, direkte eller indirekte, som leier måtte påføres ved at leiebilen ikke er kjørbar.
 17. Dersom føreren av bilen ikke er fakturamottaker, forplikter sjåføren seg til å oppgi korrekt fakturaadresse til utleiekontoret. I motsatt fall står sjåføren personlig ansvarlig for fakturasum.
 18. Tvister i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av domstol på utleiers sted. Leieren vedtar verneting som sitt eget.